REGULAMIN HOTELU DLA PSÓW „LUSYJA”

 1. Hotel dla psów LUSYJA gwarantuje całodobową opiekę, komfortowe i bezpieczne warunki pobytu psa zarówno w sezonach letnich jak i zimowych, wyżywienie według ustaleń właściciela, stały dostęp do wody, systematyczne wybiegi, zaspokojenie potrzeb zgodnych z indywidualnymi potrzebami zwierzęcia.
 2. Hotel zobowiązuje się otoczyć najlepszą opieką każde powierzone mu zwierzę, troszczyć się o jego bezpieczeństwo i szeroko pojęty dobrostan.
 3. Hotel dla psów nie pełni funkcji Świetlicy, gdzie przez każdą godzinę pobytu psa należy zapewnić mu indywidualne zajęcia, rozrywkę i stałą uwagę. Podstawowym kryterium pobytu psa w Hotelu LUSYJA jest głównie jego bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót do właściciela, a nie rozrywka.
 4. Przyjęcie psa do Hotelu

 5. Przed podjęciem decyzji o pozostawieniu psa w Hotelu właściciel psa zobowiązany jest do zapoznania się w całości z niniejszym regulaminem.
 6. Opieka nad psami w naszym Hotelu odbywa się na podstawie podpisanej, indywidualnej umowy powierzenia psa pod opiekę, spisywanej w dniu pozostawienia zwierzęcia w hotelu.
 7. Właściciel lub osoba przez nią reprezentowana, pozostawiający psa w Hotelu podpisuje oświadczenie, w którym zapewnia, że pies jest zdrowy, określa termin przebywania zwierzęcia w Hotelu, pozostawia kontakt do lekarza weterynarii prowadzącego psa oraz kontakt telefoniczny do siebie.
 8. Właściciel zobowiązuje się udzielić wszystkich, prawdziwych informacji o psie, które przekazuje pod opiekę Hotelu.
 9. Każda osoba, pozostawiająca psa w Hotelu zobowiązana jest do przedłożenia aktualnej książeczki zdrowia psa lub jego paszportu (szczepienia, odrobaczenie), jako jednego z podstawowych warunków przyjęcia psa do Hotelu.
 10. Psy przyjmowane do Hotelu powinny posiadać własną obrożę, smycz, ewentualnie kaganiec, swoje posłanie (znany mu zapach domu podnoszący komfort poczucia bezpieczeństwa), ulubioną zabawkę.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort innych zwierząt Hotel nie przyjmuje psów:
      a) bez ważnej i aktualnej książeczki zdrowia psa
      b) bez wymaganych szczepień i zabezpieczeń przeciw endo i ektopasożytom
      c) wymagających hospitalizacji np. po zabiegach operacyjnych
      d) chorych (w tym zapchlonych) w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych
          zwierząt
      e) suczek w cieczce
      f) suczek w ciąży lub karmiących
      g) szczeniąt do 6 m-ca życia
 12. Dni i godziny pracy Hotelu

 13. Odbiór i przywóz piesków odbywa się tylko w godzinach 8.00-9.30 oraz 16.00-17.30, po wcześniejszym ustaleniu. W wyjątkowych przypadkach i za dodatkową opłatą istnieje możliwość umówienia się na inną godzinę.
 14. Doba hotelowa trwa od godz. przywozu psa (nie wcześniej niż godz. 8.00) do godz. 9.30 następnego dnia.
 15. Bezpośrednio w dniach świątecznych np. Okres Wielkanocny, Majówka, Boże Ciało, Wigilia i Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok, Hotel nie przyjmuje oraz nie dokonuje odbiorów psów.
 16. Płatności i rezerwacja miejsc

 17. Płatność za pobyt psa w Hotelu uiszczany jest z góry gotówką lub przelewem na konto zgodnie z aktualnym cennikiem Hotelu.
 18. Pierwszeństwo przyjęcia do Hotelu mają psy, których planowany pobyt w określonym terminie został wcześniej opłacony i odnotowany w kalendarzu rezerwacji.
 19. W sezonie wysokim tj. Okres Świąteczno-Noworoczny, Ferie Zimowe, Wielkanoc, Majówka, Boże Ciało, Wakacje, Wszystkich Świętych, Święta Państwowe; wymagana jest odpowiednio wcześniejsza rezerwacja miejsca oraz wpłata zadatku w wysokości 40% za cały planowany pobyt psa w Hotelu.
 20. Poza sezonem wysokim wpłata zadatku do rezerwacji nie jest wymagana, chyba, że z innych przyczyn Hotel zdecyduje inaczej.
 21. W przypadku rezygnacji z rezerwacji:
  • zadatek podlega zwrotowi w pełnej kwocie, jeśli rezygnacja nastąpiła co najmniej 14 dni przed zarezerwowaną datą rozpoczęcia pobytu
  • zadatek podlega zwrotowi w wysokości 50 % wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji złożonej 13 do 8 dni przed zarezerwowaną datą rozpoczęcia pobytu
  • zadatek nie podlega zwrotowi, gdy rezygnacja nastąpi 7 dni (lub mniej) przed zarezerwowaną datą rozpoczęcia pobytu
  • zadatek nie podlega zwrotowi jeżeli rezerwacja terminu dotyczyła sezonu wysokiego
 22. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia psa pod opiekę z powodu braku miejsc, a także bez podania przyczyny.
 23. Jeżeli podczas pobytu w Hotelu, suczka wejdzie w okres rui (cieczka), wówczas za każdy kolejny dzień, licząc od dnia jej rozpoczęcia oraz wcześniejszego, telefonicznego lub pisemnego poinformowania o tym fakcie właściciela lub osoby przez nią wskazanej, właściciel zobowiązany jest dokonać dopłaty w wysokości 50% kosztów określonych w cenniku.
 24. Przedłużenie/skrócenie pobytu psa w Hotelu

 25. Pobyt psa w Hotelu może zostać przedłużony jedynie za zgodą Hotelu. W takim przypadku, za przedłużenie pobytu zwierzęcia Hotel pobiera standardowe opłaty, określone w cenniku.
 26. W przypadku chęci odbioru psa po godz. 9.30 lub po godz. 17.30 (pkt. 11, 12 i 13), jednak po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Hotelu i dokonanego wzajemnego porozumienia, naliczana będzie dodatkowa, indywidualna opłata.
 27. W przypadku samowolnego przedłużenia terminu pobytu psa w Hotelu, bez uprzedniego, wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie lub bez otrzymanej zgody Hotelu, za każdą rozpoczętą godzinę lub dobę, Hotel nalicza opłaty w wysokości +100% ceny wg cennika.
 28. Właściciel lub osoba przez nią reprezentowana może odebrać psa przed upływem ustalonego terminu zakończenia jego pobytu tylko po uprzednim kontakcie z Hotelem oraz tylko w godzinach pracy Hotelu tj. 8.00-9.30 oraz 16.00-17.30.
 29. W przypadku skrócenia terminu pobytu psa w Hotelu, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 30. Zobowiązania właścicieli

 31. Właściciel pozostawiając psa w Hotelu jest świadomy i rozumie, że:
  • psy podczas wspólnych zabaw mogą robić to na tyle intensywnie, że w ich trakcie może dojść do przypadkowych zranień lub urazów przez co właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji z tym związanych
  • niektóre psy pozostawione poza domem, w nowym miejscu, mogą dokonać zniszczenia elementów wyposażenia Hotelu. Chociaż Hotel Lusyja ograniczył możliwość takich strat do minimum, właściciel zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnych zniszczeń, spowodowanych przez jego zwierzę
  • przedmioty przywiezione wraz z psem (w szczególności zabawki), mogą ulec zniszczeniu lub zagubieniu, z czego właściciel nie będzie wnosić roszczeń i pretensji
 32. Właściciel lub osoba przez nią upoważniona zobowiązani są do terminowego przywozu psa do Hotelu zgodnie z wcześniejszymi mailowymi lub telefonicznymi ustaleniami.
 33. Właściciel lub osoba przez nią upoważniona zobowiązani są do terminowego odbioru psa z Hotelu zgodnie z zawartą umową powierzenia psa i jej zapisami.
 34. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia lub oddania psa poza warunkami wymienionymi w regulaminie.
 35. Jeżeli dobrostan zwierzęcia lub opieka nad powierzonym psem przekracza możliwość zapewnienia ich przez Hotel (np. bezpośrednia agresja psa ukierunkowana na obsługę Hotelu, nieoczekiwana choroba psa uniemożliwiająca jego leczenie w warunkach hotelowych, sytuacje losowe takie jak podtopienia czy pożar) wówczas właściciel lub osoba przez nią upoważniona zobowiązani są w porozumieniu do odebrania psa z Hotelu.
 36. W przypadku, gdy właściciel osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę nie odbierze zwierzęcia z Hotelu w umówionym terminie i:
  • będzie zalegał z opłatą za pobyt psa i inne zamówione w Hotelu usługi,
  • nie skontaktuje się z Hotelem w terminie 3 dni od upływu zakontraktowanego terminu końca pobytu w celu wyjaśnienia sytuacji,
  • nie będzie przyjmował rozmów telefonicznych od pracowników Hotelu pod numerem telefonu, który podał przy rezerwacji miejsca w Hotelu
  • lub poda fałszywe bądź nieaktualne dane, uniemożliwiające kontakt ze sobą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,
  to wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności równoznaczne jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela i prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.
 37. Stwierdzenie faktu porzucenia psa, uprawnia Hotel do przekazania porzuconego psa osobom trzecim i wystąpienia wobec właściciela na drogę sądową.
 38. Pozostałe

 39. W przypadku ewentualnej potrzeby interwencji lekarza weterynarii w stosunku do powierzonego Hotelowi psa (przyjazd lekarza, wizyta w klinice, podjęcie leczenia), właściciel zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Koszty całej wizyty weterynaryjnej i/lub potrzeby leczenia psa pokrywa właściciel.
 40. W sytuacji śmiertelnego zejścia zwierzęcia w czasie jego pobytu w Hotelu, zwłoki psa na prośbę i w porozumieniu z jego właścicielem zostaną przekazane do Kliniki Weterynaryjnej we Wrocławiu celem wykonania sekcji zwłok ustalających przyczynę śmierci zwierzęcia. Jej koszty ponosi właściciel psa. W przypadku ujawnienia przyczyny leżącej po stronie Hotelu, wszystkie koszty przechodzą na Hotel.
 41. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Hotelu.
 42. W sprawach, których nie opisuje niniejszy regulamin, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Copyright © scenic_photo | design from css3templates.co.uk